Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
 
Syftet med projektet var att göra länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering effektivare och av bättre kvalitet. På så sätt skapas förutsättningar för en bättre kontinuitet på uppföljningen, och som en följd av detta att kommunernas tillsyn förbättras. Genom att länsstyrelserna har likartade frågeställningar och gemensamma bedömningsgrunder vid bedömning av kommunernas tillsyn enligt miljöbalken blir det lättare att jämföra resultaten i hela landet.

Handläggarstödet förväntas underlätta för länsstyrelsernas arbete och förhoppningen är att uppföljningen och utvärderingen ska bli bättre, mer regelbunden och mer enhetlig.
Kommentar: